Hebrejská literatura

Navazuje na literaturu z Mezopotámie

Jazykem je Hebrejština

Bible

Nejčtenější kniha na světe. Písmo svaté pro křesťany a židy. Byla přeložena do 1800 jazyků a dialektů. Nejstarším českým překladem byla Leskovecko-drážďanská bible.  Byble se člení na strarý a nový zákon.

Starý zákon

Je společný pro křesťany i židy. Židé této části bible říkají Pentateuch. Je psán Hebrejsky. Základem je 5 knih Mojžíšových.

  1. Genesis (počátek) stvoření lidstva, pokušení, potopa, stavba babylónské věže, doba patriarchů Abramáha, Izáka a Jákoba
  2. Exodus (odchod) - odchod Izraelců z Egypta (pracovali zde jako otroci) s Mojžíšem v čele. Byly pronásledováni, ale Bůh jim otevřel moře a oni mohli projít suchou nohou. Na hoře Sínaj uzavře Bůh s lidem smlouvu prostřednictvím Mojžíšem. Tato smlouva je vytesána do dvou kamenných desek. Jedná se o tzv. Desatero - deset přikázání
  3. Leviticus - předpisy pro kněze
  4. Numeri - navazuje na děj z Exodusu
  5. Deuteronomium - obsahuje vše co přecházelo k uzavření smlouvy mezi lidem a Bohem a řadu Mojžíšových proslovů

Nový zákon

Je uznávan pouze křesťany. Tvoří jej:

  • 4 evangelia (4 svědectví o Ježíšovi. Líčí jeho kázání, mučení a vzkříšení) od Matouše, Marka, Lukáše a Jana.
  • skutky apoštolů
  • epištoly (Listy) -21 dopisů psaných zejména apoštolem Pavlem církvím, nebo neurčitému adresátovi
  • Zjevení Janovo (Apokalypsa) - Spis o konci světa a posledním soudu. 
 

Příběhy z Bible

Adam a Eva

Bůh stvořil Adama a abyl nebyl sám, tak z jeho žebra stvořil Evu. Žijí v rajské zahradě, ale nesmí okusit zakázané ovoce. Poruší zákaz a jsou vyhnáni z ráje a je jim odebrána nesmrtelnost.

Kain a Ábel

Synové Adama a Evy. Kain zabije Ábela (první vražda) 

Potopa světa a Noe

Bůh se rozhodne svět zničit, protože vidí, jak je špatný. Rozhodne se dát šanci Noemu, který musí postavit archu na kterou vezme zvířata v párech.

Příběh Ježíše

Ježíš se narodil ve městě Betlémě Marii a Jozefovi. Ve 30 letech zvěstoval příchod Božího království a byl ukřižován. (Ježíše zradil Jidáš, jeden z 12 Ježíšových apoštolů) Po ukřižování byl pohřben. Další den v noci, byl vzkříšen a 40 den po velikonocích byl vzat na nebevzetí.


Líbí se vám tato stránka? Doporučte ji svým přátelům pomocí tlačítek níže. Děkuji


Kam dál: 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace